Loading Posts...

Zezwolenie na pobyt oraz zatrudnienie obcokrajowców.

Do Polski z każdym rokiem przyjeżdża, coraz to więcej obcokrajowców pragnących zacząć pracę i zamieszkać w naszym kraju. W 2021 roku, jak podaje ZUS prawie 800 tysięcy cudzoziemców legalnie pracowało w Polsce. Jednakże zatrudnienie obcokrajowca wiąże się z pewnymi obowiązkami.   Z poniższego artykułu, dowiesz się wszystkich niezbędnych informacji, które są potrzebne przy zatrudnieniu osoby pochodzącej z innego kraju, a także dowiesz się jakie zmiany zostaną wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy dotyczącej cudzoziemców. 

Praca dla obcokrajowca

Chcąc zlecić wykonywanie pracy osobie z państwa trzeciego na terenie Polski, należy pamiętać, że przede wszystkim pobyt oraz praca cudzoziemca muszą być legalne. Mając na uwadzę, że tyczy się to zarówno umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenie, świadczenie usług, umowy o dzieło).  Z Polskiego prawa wynika, iż nielegalne zatrudnienie oraz pobyt cudzoziemca stanowi wykroczenie. W związku z powyższym za niedopełnienie obowiązków legalizacji pracy oraz pobytu cudzoziemców zostają nałożone wysokie sankcje. Przedsiębiorca powinien pamiętać, że to na jego barkach spoczywa obowiązek złożenia wniosku o wydanie zezwolenia do odpowiedniego terytorialnie wojewody.  

Dokumenty legalizujące pobyt i pracę cudzoziemca

Podstawowymi dokumentami, które legalizują pobyt obcokrajowca na terenie Polski jest:

 • wiza krajowa lub wiza Schengen 
 • paszport biometryczny 
 • zezwolenie na pobyt czasowy

Natomiast dokumenty niezbędne do legalizacji pracy to:

 • zezwolenie na pracę typu:
 •  A (dotyczy cudzoziemca pracującego w firmie z siedzibą w Polsce)
 • B (dotyczy cudzoziemca, wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców)
 • C (dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polski
 • D (dotyczy cudzoziemca delegowanego do pracy w Polsce, przez podmiot zagraniczny, który nie posiada oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polski)
 • E (dotyczy cudzoziemca delegowanego do pracy w Polsce, przez podmiot zagraniczny, ale w innym celu niż w przypadku zezwoleń B, C i D)
 • S (zezwolenie na pracę sezonową
 • oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy (dokument legalizujący pracę tylko dla obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, a także Ukrainy)

Aby cudzoziemiec mógł legalnie przebywać w Polsce oraz podjąć się pracy musi legitymować się dwoma dokumentami – dokumentem legalizującym pobyt oraz pracę. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania dokumentu, który legalizuje pracę, natomiast zdarza się to bardzo rzadko. 

Zmiany w ustawach dotyczących cudzoziemców

W związku ze zwiększającą się z każdym miesiącem ilością napływających wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt oraz pracę cudzoziemcom, okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy wydłuża się. Mając na uwadzę tą kwestię Rada Ministrów postanowiła przyjąć projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Nowe przepisy mają na celu usprawnić działanie administracyjne w obszarze legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, a w szczególności w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt oraz pracę. Nowelizacja ma objąć ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm) w której nowe przepisy mają polegać między innymi na: 

 • rezygnacji z wymogu posiadania zagwarantowanego miejsca zamieszkania, a także z wymogu posiadania stabilnego i regularnego dochodu; 
 • ustanowienia nowego trybu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku zmiany podmiotu, który powierza pracę lub w sytuacji zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
 • wprowadzeniu szczególnych 60- dniowych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji;
 • poszerzeniu katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

O czym powinien pamiętać pracodawca zatrudniający cudzoziemców?

Przedsiębiorca decydujący się na współpracę z cudzoziemcem ma względem niego takie same obowiązki, jak wobec obywatela z Polski. Zatrudniający powinien pamiętać, że dotyczy to przede wszystkim zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odprowadzenia składek), obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także przepisów pochodzących z Kodeksu Pracy. 

Na jaki okres wydawane jest zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę, o które stara się cudzoziemiec jest wydawane na czas określony, natomiast nie może być on dłuższy niż trzy lata, jednakże po upływie tego czasu może być przedłużane. Natomiast zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. 

Chcesz przygotować się na zatrudnienie cudzoziemca? A może nie wiesz jak starać się o zezwolenie na pracę i pobyt? Skontaktuj się z nami, a nasi prawnicy i eksperci doradzą Ci oraz pomogą jak zgodnie z prawem podjąć się współpracy z osobą pochodzącą z innego kraju!
tel: +48 22 300 12 45

Źródła:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm)
https://zielonalinia.gov.pl/-/zezwolenia-na-prace-32236
https://www.pit.pl/aktualnosci/zmiany-w-przepisach-dotyczacych-zatrudnienia-cudzoziemcow-przyjete-przez-rade-ministrow-1006142
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/72746:zezwolenie-na-pobyt-i-prace-cudzoziemca

Leave a Comment

Loading Posts...