Loading Posts...

Wznowienie działalności gospodarczej i działalności spółki

wznowienie działalności gospodarczej

Wznowienie działalności gospodarczej musi nastąpić po maksymalnie dwóch latach od zawieszenia działalności gospodarczej lub działalności spółki z.o.o. .

 

1. PROCEDURA WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  • Złożenie do urzędu miasta lub urzędu gminy wniosku CEIDG-1 (w formie papierowej lub drogą elektroniczną (jeżeli przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany)

Wniosek składa się z kilkunastu rubryk, których prawidłowe uzupełnienie warunkuje akceptację wniosku:

Rubryka 1. Rodzaj wniosku – opcja dotycząca wznowienia działalności;

Rubryka 3. Dane wnioskodawcy – konieczność podania numeru PESEL, NIP, REGON, danych tożsamościowych wnioskodawcy oraz daty i miejsca urodzenia. Wraz z wnioskiem należy złożyć także oświadczenie, że podane informacje są zgodne z rzeczywistością.

Rubryka 4.  Adres zamieszkania wnioskodawcy

Rubryka 6.  Firma przedsiębiorcy,  której wniosek dotyczy

Rubryka 7.  Nazwa skrócona (jeżeli jest)

Rubryka 12. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS 

Rubryka 15. Informacje o wznowieniu działalności gospodarczej – konieczność określenia dokładnej daty odwieszenia firmy; nie może to być data wsteczna

  • Obowiązek odprowadzania składek na ZUS zgłaszany jest automatycznie wraz z wnioskiem CEIDG-1. Oznacza to, że ZUS, US i GUS są powiadamiane samoistnie.

 W sytuacji, kiedy w trakcie okresu zawieszenia wystąpiły zdarzenia warunkujące zmianę tytułu do ubezpieczeń lub podstawy wymiaru, wtedy konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów informujących o tym fakcie (np. podjęcie pracy na etat).

  • Rozliczanie zobowiązań podatkowych (PIT i VAT) na zasadach obowiązujących przed zawieszeniem.

UWAGA! Należy pamiętać przy wyliczaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy, o uwzględnieniu ewentualnych kosztów i przychodów w okresie zawieszenia.

Z kolei VAT powinien być rozliczany także podczas zawieszenia, jeżeli występują jakiekolwiek transakcje konieczne.

Należy pamiętać, że precyzyjne określenie okresu przerwania ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej (w miesiącach/ w dniach) nie warunkuje jej automatycznego wznowienia!

 

2. PROCEDURA WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

  • Podjęcie uchwały zarządu o wznowieniu działalności
  • Złożenie uchwały zarządu oraz wniosku na druku KRS-Z62 o zmianę informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Część C.1  opcja ,,wznowienie wykonywania działalności”, określenie daty wznowienia

Należy pamiętać, że wniosek do sądu powinien być złożony w terminie do 7 dni od podjęcia uchwały przez zarząd.

Po złożeniu wniosku do sądu informacje o wznowieniu działalności spółki będą przekazane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

  • Informacje o wznowieniu działalności spółki trafiają do Centralnego Rejestru Płatników  Składek (ZUS) dopiero z CRP KEP.

W przypadku zgłoszenia wznowienia działalności przez jednoosobową spółkę z o.o. jej udziałowiec składa do ZUS zgłoszenie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenie na formularzu ZUS ZFA przy uwzględnieniu własnych danych identyfikacyjnych. 

 

W porównaniu do wznowienia działalności gospodarczej, wznowienie działalności spółki następuje automatycznie po upływie czasu wskazanego we wniosku! 

Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma maksymalnego 24 miesięcznego okresu zawieszenia, wtedy sąd rejestrowy wszczyna postępowanie i zobowiązuje w terminie 7 dni do wykonania ww. czynności pod groźbą grzywny. Sąd rejestrowy może nawet orzec o rozwiązaniu spółki lub ustanowić likwidatora, który doprowadzi do wykreślenia spółki z KRS.

 

Wykreślenie spółki z KRS musi być poprzedzone wszczęciem postępowania o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do rejestru: 

  • W sytuacji, kiedy pomija się postępowanie likwidacyjne, wykreślenie jest ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  • Z ustanowieniem likwidatora

Wybór jednej z opcji jest zależny od tego, czy spółka posiada majątek i czy prowadzi działalność. Wykreślenie spółki z KRS następuje po wydaniu orzeczenia o rozwiązaniu podmiotu.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o zawieszenie lub wznowienie działalności jest bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów.

Leave a Comment

Loading Posts...