Loading Posts...

Nowy JPK – wszystko co powinieneś wiedzieć

Rok 2020 niesie ze sobą wiele zmian, już od 1 października wejdą w życie nowe zasady w zakresie składania jednolitego pliku kontrolnego oraz deklaracji VAT-7/VAT7K. W poniższym artykule postaramy się ukazać najważniejsze zagadnienia związane z terminami składania nowego JPK, jego strukturę, kategorie kodów podlegające stosowaniu w części ewidencyjnej, kary grożące za błędy i ignorowanie nowych przepisów.

 

Od 2016 roku przedsiębiorcy dużych firm mają do czynienia z wprowadzonym do Ordynacji Podatkowej Jednolitym Plikiem Kontrolnym, zaś od 2018 roku obowiązek ten objął również średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa. Polega on, na prowadzeniu w postaci elektronicznej ksiąg i dokumentów księgowych, które przekazywane są organowi podatkowemu. Celem JPK jest jedno: uszczelnienie polskiego systemu podatkowego, przed nieczystymi zagraniami podatników.

Dotychczas JPK oraz deklaracja VAT-7/VAT-7K były składane osobno. Ustawodawca chcąc ułatwić sytuację podatników, postanowił połączyć je w jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w postaci:

 • JPK_V7M – dla podatników zobligowanych do przesyłania deklaracji raz w miesiącu;
 • JPK_V7K – dla podatników zobligowanych do przesyłania deklaracji kwartalnie;

Nowy plik będzie składał się z dwóch części, tj. ewidencyjnej, która będzie zawierać dane umieszczane do tej pory w JPK oraz z części deklaracyjnej, uwzględniającej dane zamieszczane w deklaracji. Będzie on możliwy do złożenia wyłącznie w formie elektronicznej. Choć 1 października nie jesteśmy zobowiązani do przedłożenia żadnych dodatkowych dokumentów, to od tego dnia rozpoczyna się okres rozliczeniowy, za który podatnicy będą składać JPK do skarbówki na nowych zasadach.

 

W strukturze JPK-V7M oraz JPK-V7M będzie można wyróżnić:

1. nagłówek

 1. kod formularza JPK-V7M albo JPK-V7M
 2. wariant formularza oznaczenie wariantu schemy
 3. data wytworzenia JPK data i czas sporządzenia JPK
 4. nazwa systemu nazwa systemu informatycznego – pole fakultatywne
 5. cel złożenia złożenie vs korekta
 6. kod urzędu oznaczenie kodu urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja i ewidencja – np. 14171
 7. rok oznaczenie roku, za który składany jest JPK – np. 2020
 8. miesiąc oznaczenie miesiąca, za który składany jest JPK

W przypadku składania pierwszej kwartalnej deklaracji czy korekty części deklaracji, należy wskazać ostatni miesiąc kwartału.

 

2. podmiot

 • osoba fizyczna
  • NIP
  • pierwsze imię
  • nazwisko
  • data urodzenia
  • e-mail
  • telefon – fakultatywnie
 • osoba niefizyczna
  • NIP
  • pełna nazwa
  • e-mail
  • telefon – fakultatywnie

 

3. część deklaracyjna

 • wysokość podatku należnego
 • wysokość podatku naliczonego
 • wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego

W części deklaracyjnej pojawi się pole, które fakultatywnie można wybrać, wnosząc o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań.

P_ORDZU – pole, które zastąpi dotychczasowy załącznik wyjaśniający przyczynę korekty – fakultatywne

 

4. część ewidencyjna

Zawiera szczegółowe dane, które pozwalają na rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży. Dane te wynikają z wystawionych przez podatnika faktur, dokumentów wewnętrznych dotyczących importu usług czy innych dokumentów, które mogą stanowić o opodatkowaniu.

W części ewidencyjnej mamy do czynienia z kategoriami kodów, w zależności od tego czy mamy do czyniania z ewidencją sprzedaży czy ewidencją zakupów, wyróżniamy:

 • ewidencja sprzedaży – wybrane rodzaje towarów i usług GTU (od GTU_01 do GTU_13), wybrane rodzaje transakcji, wybrane rodzaje dokumentów
 • ewidencja zakupu – wybrane rodzaje transakcji, wybrane rodzaje dokumentów

Kody używane przy składaniu JPK na wybranych przykładach:

Wybrane rodzaje towarów i usług GTU

 1. GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 2. GTU_02 – Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
 3. GTU_05 – Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

Wybrane rodzaje transakcji

 1. SW – dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.
 2. MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 3. I 42 – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

Wybrane rodzaje dokumentów

 1.  RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
 2. WEW – dokument wewnętrzny;
 3.  FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

 

Zmiana dotycząca formy składania JPK oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K nie wpłynie na dotychczasowe terminy ich składania. Podatnicy, którzy do tej pory składali co miesiąc deklaracje oraz JPK, nadal będą to robić przy wykorzystaniu pliku JPK_V7M, który należy wypełnić w dwóch częściach ( ewidencyjnej i deklaracyjnej) i przesłać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. A więc pierwszy JPK-V7M za miesiąc październik, wypełniony w całości, podatnicy będą musieli złożyć do 25 listopada. Jeśli 25 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień wolny od pracy, termin ten wydłuża się do najbliższego dnia roboczego.

W przypadku podatników składających deklarację kwartalnie będą oni wykorzystywać plik JPK_V7K. W przeciwieństwie do JPK_V7M nie będzie on zawsze uzupełniany w całości. Do 25 dnia każdego miesiąca będzie on uzupełniany wyłącznie w części ewidencyjnej, zaś po zakończeniu kwartału, należy do 25 dnia miesiąca przesłać JPK_V7K wypełniony w części ewidencyjnej za ubiegły miesiąc oraz w części deklaracyjnej za trzy poprzednie miesiące. Zatem pierwsze JPK_V7K za miesiąc październik będzie wypełniony jedynie w części ewidencyjnej i złożony do 25 listopada. Do 28 grudnia 2020 r. (uwzględniając dni wolne od pracy) JPK_V7K za listopad wypełniony będzie również jedynie w części w ewidencyjnej. Do 25 stycznia zaś podatnik będzie zobowiązany złożyć JPK_V7K wypełniony zarówno w części ewidencyjnej za miesiąc grudzień oraz w części deklaracyjnej za miesiąc październik, listopad i grudzień.

 

Składanie nieprawidłowego oświadczenia JPK dotychczas nie wiązało się z żadnymi konsekwencjami finansowymi. Przedsiębiorcy, nie musieli obawiać się kar nawet w przypadku wielu nieścisłości, jednak zmieni się to po 1 października. Od tej pory niestosowanie się do nowych przepisów będzie surowo karane. Naczelnik Urzędu Skarbowego w przypadku wykrycia błędów będzie wzywał przedsiębiorcę do złożenia korekty. Właściciel firmy w terminie do 14 dni ma możliwość skorygować oświadczenie, jeśli tego nie zrobi, wówczas Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie miał możliwość nałożenia na przedsiębiorcę kary finansowej w wysokości 500 zł za każdy błąd występujący w pliku JPK. W przeciwieństwie do poprzednich przepisów, w których kara była obligatoryjna, obecnie Naczelnik Urzędu Skarbowego ma wybór czy zastosować karę czy też nie. W przypadku, gdy błędy mogą świadczyć o wykroczeniach bądź przestępstwach skarbowych, wówczas przewidziane są następujące kary z Kodeksu Karnego:

 • w przypadku wykroczeń skarbowych, stosuje się karę grzywny od 260 zł do nawet 52000 zł,
 • w przypadku przestępstw skarbowych, stosuje się karę grzywny od 120 do 720 stawek dziennych, bądź karę ograniczenia lub pozbawienia wolności.

 

Mimo, że rząd planował od dawna wprowadzić zmiany w JPK, a pandemia Koronawirusa dodatkowo opóźniła jego zastosowanie, to kontrowersje co do jego wprowadzenia, nadal pozostają. Ujednolicony dokument wiąże się z nowymi obowiązkami, które do tej pory nie były wymagane. Warto więc przed pierwszym składaniem oświadczenia, dokładnie zapoznać się z wytycznymi Ministerstwa Finansów, zwłaszcza w kontekście kar, które od 1 października są nakładane na przedsiębiorców, za błędy w oświadczeniach. Jeśli nie jesteś pewien co do tego, jak składać nowy dokument, zachęcamy do skorzystania z usług mKsięgowość, gdzie sztab profesjonalnych księgowych zadba, aby Twoja deklaracja została złożona w poprawny sposób.

 

Źródła:

Show 2 comments

2 października, 2020
0

Wszystkie najważniejsze informacje i zmiany w jednym artykule! Polecam każdemu przedsiębiorcy do zapoznania się.

9 października, 2020
0

Świetny artykuł ! Jak najbardziej na czasie i w łatwy sposób ukazujący zmiany dotyczące JPK.

Leave a Comment

Loading Posts...