Loading Posts...

Reforma postępowania sądowego – jakie negatywne konsekwencje poniosą właściciele spółki?

7 listopada zacznie obowiązywać całościowa reforma procedury cywilnej, która ma przyspieszyć przebieg postępowania przed sądem. Jednakże część ustawy obowiązuje już po upływie czternastodniowego vacatio legis, czyli od 21 sierpnia. Niestety te przepisy są bardzo niekorzystne dla wspólników.  Co to oznacza?

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy wiąże się to  z diametralnym wzrostem kosztów – stałą opłatę w kwocie 5 000 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

  1. rozwiązanie spółki
  2. wyłączenie wspólnika ze spółki
  3. uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki
  4. stwierdzenia nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki
  5. ustalenia istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki
  6. uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy
  7. stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

Jak widać znowelizowana ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych prowadzi do przeszło dwukrotnego wzrostu nakładów. Jednak to jeszcze nie wszystko.

Spółce trudniej będzie uzyskać zwolnienie z opłat sądowych. Wykazanie, iż nie ma dostatecznych środków na uiszczenie opłaty sądowej wiąże się z koniecznością skrupulatnego przedstawienia  dowodów potwierdzających brak owych środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania, a także wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Nie chodzi tutaj jednak tylko o posiadane realnie środki, lecz także o wykazanie, iż nie ma możliwości zwiększenia majątku spółki przez akcjonariuszy czy wspólników lub udzielenie przez nich pożyczki na rzecz spółki (art. 103 ust. 2).

Zmianie nie ulegnie główna opłata od kwoty żądanej w pozwie, apelacji bądź w kasacji – będzie ona wynosić 5% żądania. Sprawy do 20 tysięcy złotych obowiązują konkretne standardowe opłaty między 30zł a 100 zł, ale mogą one być w wielu wypadkach jeszcze większe. Zostało podniesionych także wiele stałych opłat, np. wniesienie wniosku o założenie księgi wieczystej wzrośnie od 60 do 100zł.  Reforma postępowania sądowego niesie ze sobą również wiele pozytywnych konsekwencji. Ma przeciwdziałać opóźnieniom, przewlekłościom rozpraw i skomplikowanym procedurom sądowym.

Dodatkowo przywrócono zlikwidowane w 2012 roku odrębne postępowanie gospodarcze, co ma poprawić jakość i przyspieszyć pracę wydziałów sądowych zajmujących się takimi sprawami lub ewentualnie doprowadzić do rozstrzygnięcia sporu drogą polubowną. Jednakże obecne postępowanie gospodarcze będzie się różnić od tego z 2012 roku następującą kwestią – nowe zasady dotyczące przebiegu rozprawy ustanowione w przepisach ogólnych będą stosowane także w procedurze gospodarczej. Wiąże się to z zaistnieniem posiedzenia przygotowawczego ze stronami w celu zaplanowania dalszego przebiegu procederowania.

W obecnym postępowaniu gospodarczym następuje zaostrzenie terminów. Natomiast jeżeli chodzi o dowód z zeznań świadków, to może być on dopuszczony tylko i wyłącznie przy braku innych środków dowodowych lub w sytuacji nierozstrzygnięcia pozostałych istotnych faktów. Nowością będzie także pojawienie się umowy dowodowej – jest to instytucja na mocy której strony mogą za obopólną zgodą zrezygnować z określonych dowodów dotyczących konkretnej sprawy.

Leave a Comment

Loading Posts...