Loading Posts...

Wypowiedzenie umowy z powodu utraty zaufania

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu utraty zaufania nie jest niczym szokującym. Pracodawca ma prawo rozstać się z pracownikiem, któremu już nie ufa. Jednak zgodnie z przepisami kodeksu pracy, musi wskazać przyczyny uzasadniające swoją decyzję.

 

Przesłanki i skutki wypowiadania umów o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług należy do grupy umów cywilno-prawnych, do których zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art.750, stosuje się do niej odpowiednio przepisy o umowie – zlecenie.

Współpraca o świadczenie usług niezależnie od tego, czy jest zawarta na czas określony, czy nieokreślony, może zostać wypowiedziana. W umowie powinien zostać uwzględniony okres wypowiedzenia. Jeśli go nie określono, to rozwiązanie współpracy następuje ze skutkiem natychmiastowym.

Jeżeli umowa określa warunki wypowiedzenia i strony ustaliły jego okres, to bez ważnych powodów wymaga się jego zachowania. W przypadku ich wystąpienia nadal można wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

Za ważne powody można uznać np.

 • brak dostępności usługi przez określoną ilość dni w okresie rozliczeniowym,
 • niezgodność usługi z opisem.

 

Jakie powody należy wskazać w wypowiedzeniu?  

Samo określenie, że nastąpiła utrata zaufania do pracownika to za mało – pracodawca powinien podać co spowodowało obniżenie zaufania lub jego utratę.

Za działanie  uzasadniające utratę zaufania uznano:

 • wszczęcie wobec pracownika postępowania karnego,
 • naruszenie przepisów prawa finansowego przez głównego księgowego,
 • dezaprobatę dla decyzji podejmowanych przez pracodawcę,
 • nieprawidłowe rozliczenie powierzonego pracownikowi mienia,
 • podejrzenie zaboru mienia przez pracownika, jeżeli to podejrzenie znajduje uzasadnienie w okolicznościach sprawy,
 • jednorazowe uchybienie w zawsze rzetelnym i dokładnym wydawaniu towarów.

 

Kiedy i jaką umowę można wypowiedzieć z powodu utraty zaufania?

Umowa o pracę zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana bez podania przyczyny. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, pracodawca musi wskazać przyczynę jej zakończenia.

Utrata zaufania do pracownika sama w sobie nie może być przyczyną zakończenia współpracy przez pracodawcę. Musi ona uzasadniać wypowiedzenie i z czegoś wynikać, np.

 • pracownik zaprzestanie dbałości o dobro zakładu pracy i chronienia jego mienia,
 • nie zachowa w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Zaufanie pracodawcy ma szczególne znaczenie w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Dlatego utrata zaufania do pracownika zajmującego kierownicze stanowisko uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę także wtedy, gdy nie można pracownikowi przypisać winy, jednak jego zachowanie ma cechy naruszenie obowiązków pracowniczych.

Pracodawca chcąc wypowiedzieć umowę o pracę  z powodu utraty zaufania, powinien pamiętać o konieczności uzasadnienia podjętej decyzji. W przypadku, kiedy pracownik postanowi bronić swoich praw w sądzie pracy, przełożony będzie musiał wykazać okoliczności, które spowodowały utratę zaufania.

Jeżeli chcesz zostać pracodawcą i zatrudniać pracowników, zachęcam do zapoznania się z artykułem, który zawiera najważniejsze informację dotyczące założenia działalności gospodarczej.

Jeśli zależy Ci, aby dokumentacja zatrudnionych u Ciebie pracowników była prowadzona i przygotowywana w rzetelny sposób skorzystaj z usług profesjonalistów.

 

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

 1. Śmierć wspólnika w sp.z o.o.

Leave a Comment

Loading Posts...