Loading Posts...

Zmiany w KRS od 2018 roku – niekaralność prokurentów

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, którego może udzielić przedsiębiorca posiadający wpis do rejestru. Prokurent ma prawo w imieniu spółki  zawierać umowy oraz reprezentować ją w sądzie przed innymi organami.

Od 5 marca 2018 r. w życie weszły przepisy ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Z dniem 01.10.2018 r., zmiany modyfikują również Kodeks spółek handlowych w zakresie przepisów mówiących o tym, jakich funkcji w spółce nie może pełnić osoba skazana za niektóre przestępstwa, np. przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Do 31.09.2018 r. dotyczyło to członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej bądź likwidatora. Zgodnie z nowo wprowadzonymi zmianami dołączył do nich  także prokurent. Według przepisów zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

Powoduje ono usunięcie informacji o przestępstwie  z Krajowego Rejestru Karnego, w wyniku czego osoba karana  może uchodzić za niekaraną.

 

Co obejmują zmiany w KRS?

Zmiany w zakresie wpisów do KRS i elektronizacji postępowania:

 • Konieczność składania dokumentów finansowych w formie elektronicznej, przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu;
 • Elektroniczny dostęp do dokumentów finansowych;
 • Oświadczenia o adresie do doręczeń;
 • Zmiana sposobu doręczeń pism procesowych;
 • Całościowa elektronizacja postępowania.

Pozostałe zmiany przewidziane ustawą:

 • likwidację Rejestru Dłużników Niewypłacalnych;
 • wprowadzenie wymogu niekaralności również dla prokurentów.

 

Jak wyglądało do tej pory powołanie prokurenta do spółki?   

Powołanie prokurenta w spółce zostało określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Należy pamiętać o tym, że pełnomocnictwa nie może udzielić spółka cywilna, która nie ma podmiotowości prawnej i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przypadku spółek osobowych, zgodnie z art. 41 Kodeksu spółek handlowych, ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw firmy.

W spółkach kapitałowych (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce akcyjnej) uprawnienie do ustanowienia prokurenta posiada zarząd spółki.

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 78), do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Do ustanowienia prokury konieczny jest jej wpis do KRS, czyli do sądu rejestrowego. Spółka musi zgłosić takiego prokurenta zanim zacznie on wykonywać swoją funkcję.

 

Jak wygląda teraz (po zmianach) powołanie prokurenta do spółki?  

Po nowo wprowadzonych zmianach, KRS za każdym razem  przed dokonaniem wpisu osoby pełniącej funkcję prokurenta w spółce, dokonuje weryfikacji w Krajowym Rejestrze Karnym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, czyli uzyskaniu informacji o skazaniu i braku przesłanek uchylających zakaz, sąd oddala wniosek o wpis. Dotychczas KRS sprawdzał jedynie karalność członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów.

Po wprowadzonych zmianach obowiązuje również dołączenie zgody na wpis do KRS  osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru – prokurentów.

Ustawa znosi powyższy wymóg w następującej sytuacji:

 • wniosek o wpis podpisany jest przez osobę, która podlega wpisowi;
 • osoba podlegająca wpisowi udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wpisowi;
 • zgoda osoby, której dotyczy wpis została już uprzednio udzielona w protokole lub umowie spółki.

Przedsiębiorcy decydując się na powołanie prokurenta, powinni pamiętać o nowo wprowadzonych zmianach. Osoba, której chcą udzielić pełnomocnictwa, nie powinna być karana.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą naszej firmy, świadczymy usługi wirtualnego biura, księgowości oraz usługi prawne dla biznesu.

 

Zachęcam również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

 1. Zmiany podatkowe 2019 – co nowego dla przedsiębiorcy?
 2. Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu?

Leave a Comment

Loading Posts...